Polska Noc Kabaretowa 2019

Polska Noc Kabaretowa 2019 - Humor świata

Gdynia, Gdynia Arena,
85/105/140/160/180/200 zł

Zapraszamy w najśmieszniejszą podróż Waszego życia! Na niezwykłym pokładzie PNK2019 wyruszamy w poszukiwaniu humoru świata. Niezastąpiony przewodnik – Kabaret Nowaki zadba o to, aby było różnorodnie, dynamicznie i all inclusive. W drogę zabiorą się z nami najodważniejsi odkrywcy humoru świata: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret Smile i Kabaret K2. Zajrzymy do najbardziej dzikich zakątków świata, nie ominiemy żadnej wyspy i szczytu w poszukiwaniu najśmieszniejszego żartu. Zadbamy o to, aby nasza wspólna przygoda była pełna kolorów, zaskakujących odkryć i śmiechu ponad wszelkimi granicami.

 

Podróż za jeden uśmiech, Rejs i Boso przez świat mogą się schować! Nadciąga Polska Noc Kabaretowa 2019! Wskakujcie na pokład i ruszajcie z nami w poszukiwaniu humoru świata:)

Czas trwania: ok 3.30 godz. 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

 

  1. Impreza masowa Polska Noc Kabaretowa 2019 – HUMOR ŚWIATA odbędzie się dnia 16.11.2019r. na terenie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8.

  2. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu dnia 16.11.2019r. w godzinach 19.00 – 00.30.

  3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej.

  4. Osoby poniżej 14 roku życia mogą przebywać na imprezie jedynie pod opieką rodziców bądź opiekunów, posiadające ważny bilet lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.

  5. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:

- zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ, uszkodzeniu lub zagubieniu

- bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi

- organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lun zagubionych biletów,

- bilet uszkodzony, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,

- posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzenia osoby towarzyszącej.

6. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.

7. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.

8. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia.
Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu,
poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.

10. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.

13. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.

14. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.

15. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące/stojące posiadaczowi biletu jeśli zajdzie taka potrzeba.

16. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.

17. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.

18. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi

19. Nie będą wpuszczane na imprezę masową lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości oraz wieku.

20. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.

21. Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

22. Na teren imprezy nie będą wpuszczone osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.

23. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i regulaminu imprezy masowej.

24. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp.., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.

25. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

26. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.

27. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.

28. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

29. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

30. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

31. Osoby, o których mowa w pkt. 17, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

32. Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

33. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

34. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a razie konieczności i zastosować się do nich.

35. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.

37. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.

38. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.

39. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

40. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratownicy i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.