Regulamin

Regulaminy:

sprzedaży / wydarzenia / polityka prywatności

Regulamin Sprzedaży

§ 1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów lub Towarów w Portalu.

2. Portal – portal 34art.pl działający pod domenami: 34art.pl

3. Operator – Impresariat 34art.pl s.c. ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk, NIP: 9571066801, REGON: 221768282 mail: kontakt@34art.pl

4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.

5. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia.

6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.

7. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów i Towarów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.

8. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.

9. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej.

10. Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy.

11. Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Wydarzeniu,

12. Opłata Serwisowa – opłata należna Operatorowi z tytułu korzystania z Portalu przez Klienta celem dokonania Rezerwacji w wysokości określonej w podsumowaniu Rezerwacji.

13. Newsletter – usługa okresowego przekazywana informacji drogą elektroniczną / SMS o ofertach Wydarzeń i promocjach na podstawie podanych przez Klienta danych, na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu internetowego 34art.pl

14. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

15. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

16. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

17. Siła Wyższa – jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Operatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojna, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież

istotnego sprzętu, umyślna szkoda, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, a w szczególności sytuacje związane z

występowaniem epidemii SARS COVID-19 wraz z obostrzeniami i zakazami związanymi z występowaniem epidemii.

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.

2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.

4. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 UPK.

§ 3 Proces zakupu Biletów i Towarów

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów oraz Towarów Klient:

a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,

b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,

c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,

d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,

e) może wybrać opcję dostarczania Newslettera, na zasadach Regulaminu serwisu internetowego 34art.pl, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru,

f) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,

g) w przypadku Biletów PDF nadaje hasło niezbędne do wydrukowania Biletu,

h) w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,

i) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,

j) jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Towary, ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji.

2. Operator nalicza Opłatę Serwisową z tytułu korzystania z Portalu przez Klienta celem dokonania Rezerwacji (od każdej złożonej Rezerwacji).

3. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

4. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.

6. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5 ust. 6, który wynika z wybranej formy płatności.

7. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.

8. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

9. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety i Towary do Klienta zgodnie z §6.

10. Podany przez Klienta adres e-mail oraz numer kontaktowy telefonu, są wiążącymi środkami komunikacji. Na wskazany adres e-mail Operator informuje Klienta o ewentualnym odwołaniu lub zmianie miejsca, terminu, godziny Wydarzenia.

§ 4 Forma Biletów

1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.

2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji

3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu

elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety i Towary z Rezerwacji:

a) płatność internetowa (on-line) przelewem

b) karta płatnicza, obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

c) BLIK

d) voucher.

2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania rezerwacji

3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

5. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów i Towarów opisanych w § 3. Niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.

6. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji.

7. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.

8. Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:

a) wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,

b) istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta na dane Wydarzenie, które nie zostały opłacone.

9. W przypadku wyboru vouchera i konieczności dopłaty okres ważności Rezerwacji określany jest dla innej niż voucher formy płatności.

10. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży Biletów lub

Towarów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.

11. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu

Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).

12. Operator przyjmuje przelewy w złotych.

13. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w złotych z rachunku prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.

14. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 i 13, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.

15. W przypadku wykorzystania vouchera 34art.pl do dokonania płatności za Rezerwację, kod ważnego vouchera Klient podaje w odpowiednim polu w Portalu dotyczącym płatności voucherem.

16. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A

17. Fakturę na żądanie Klienta, wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

1. Dostępne są następujące formy dostawy:

a) dla Blankietów Biletowych wraz z Towarami: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną oraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich,

b) dla Blankietów Biletowych bez Towarów: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich oraz do odbioru od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu,

c) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).

2. Blankiety Biletowe i Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

4. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

5. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:

a) w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,

b) w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich: minimum 1 a maksimum 2 dni robocze,

c) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z §5.

6. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.

7. W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości, status rezerwacji oraz wydruk biletów elektronicznych prosimy o kontakt na adres: kontakt@34art.pl

8. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 3.

9. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi zgodnie z § 8.

10. W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi:

a) znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej Rezerwacji podane zgodnie z

§ 3 ust. 1 lit. c), lub

b) posiadać potwierdzenie Rezerwacji oznaczone jako pokwitowanie, które wymieniane jest na Blankiety Biletowe.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji oraz możliwości odbioru Blankietów Biletowych przed Wydarzeniem.

12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty

1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w sytuacji, gdy:

a) Wydarzenie zostanie odwołane albo

b) nastąpi zmiana daty, miejsca lub znacząca zmiana godziny Wydarzenia.

2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta w drodze mailowej o ustalonym nowym terminie, miejscu lub godzinie Wydarzenia oraz informuje Klienta o prawie do zwrotu biletów.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b spowodowanego Siłą Wyższą, Operator informuje Klienta o możliwości otrzymania vouchera na przyszłe wydarzenia Operatora, w miejsce dotychczasowego Biletu.

6. Z powodów organizacyjnych, zgłoszenie zwrotu biletu z powodu zmiany daty lub miejsca Wydarzenia zgodnie ust. 1 lit. b, należy dokonać najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia (z uwzględnieniem terminu jego zmiany). Zgłoszenia po terminie, nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków przez Operatora za transakcję dokonaną przez Klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

8. Bilety niewykorzystane lub które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani wymianie na voucher.

1. Portalu po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.

2. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie ust. 5powyżej.

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej kontakt@34art.pl lub na adres korespondencyjny Operatora.

2. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.

3. W przypadku, o którym mowa ust. 2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora

4. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 7.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 10 Postanowienia dotyczące Towarów

1. Operator zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.

2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylko w zakresie Towarów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prawo, o którym mowa powyżej nie dotyczy Towarów będących nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, których opakowanie ochronne zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 pkt 9 UPK.

4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Operatorowi wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną do Impresariat 34art.pl s.c. ul. Zabytkowa 4/3 80-253 Gdańsk, NIP: 9571066801, REGON: 221768282, kontakt@34art.pl

5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej dostępny jest w Portalu, jednak jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.

6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

9. Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków w związku z odstąpieniem od umowy.

10. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient odsyła lub przekazuje rzecz Impresariat 34art.pl s.c. ul. Zabytkowa 4/3 80-253 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy.

12. Termin, o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Operatorowi.

14. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 11 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 12 Pozostałe postanowienia

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7.

3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego naoczną identyfikację nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

4. Operator lub Organizator ma prawo do nieznaczącej zmiany miejsca klienta, w obrębie tej samej kategorii cenowej, wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków związanych zapewnieniem reżimu sanitarnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji, tj. 18.10.2022 r. i ma zastosowania do umów zawartych od tej daty.

§ 13 Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator – Impresariat 34art.pl s.c. ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk, NIP: 9571066801, REGON: 221768282 mail: kontakt@34art.pl

2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: kontakt@34art.pl

3. Klient może zażądać drogą dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów i Towarów:

a) Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.

b) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.

c) podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1 pkt b), a po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt c),

f) RODO w powiązaniu z UŚUDE art. 18 ust 1w ramach UŚUDE: art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994: art. 74 ust.2 pkt 1 i 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.: art. 32 § 1, art. 86.

d) W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego.

e) W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej.

f) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, email do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu jednorazowej oceny Wydarzenia:

a) zakres przetwarzanych danych obejmuje email podany przy dokonywaniu Rezerwacji, pseudonim jaki określił Klient podczas dokonywania oceny Wydarzenia oraz adres IP z którego wysłano ocenę.

b) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Operatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

c) opinia wraz z pseudonimem Klienta i bez jego adresu email ani adresu IP jest publikowana na Portalu przez okres 5 lat.

d) Operator nie przekazuje Organizatorom danych identyfikujących Klientów, którzy wyrazili opinię o wydarzeniu w ankiecie.

8. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS do rezerwacji:

a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, email i numer telefonu komórkowego Klienta

b) podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Klienta na otrzymanie SMS-ów z powiadomieniami, gdy bilet elektroniczny PDF jest gotowy do pobrania, z potwierdzeniem wpłaty, przypomnienie 24 h przed wydarzeniem lub odwołanie wydarzenia przez Organizatora wraz z informacją e-mail.

9. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z bezpieczeństwem epidemicznym

a) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta, adres zamieszkania Klienta

b) podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu

c) dane przetwarzane są przez okres 14 dni od daty Wydarzenia

d) Operator na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu

10. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie

§ 14 Vouchery:

1. Wydawca – Impresariat 34art.pl s.c. ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk, NIP: 9571066801, REGON: 221768282

2. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem serwisu 34art.pl Każdy voucher to unikalny numer, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności (w przypadku kiedy na voucherze nie ma wskazanej daty ważności, ważny jest on przez 6 miesięcy od daty jego zakupu).

3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy voucher w zamian za środki finansowe przekazane na konto Wydawcy.

4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz vouchera.

5. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w wydarzeniu, zgodnie z jego regulaminem, oferowanym w serwisie 34art.pl

6. Voucher 34art.pl jest dokumentem uprawniającym posiadacza Bonu Prezentowego do pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety wstępu na dowolne wydarzenie dostępne na stronie internetowej 34art.pl

7. Jeżeli wartość biletu przekracza wartość vouchera, jego posiadacz ma prawo do wykorzystania go jako częściowej zapłaty za bilet, przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej na jaką opiewa. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jeden bilet.

8. Jeśli wartość vouchera przekracza wartość biletu, pozostałe po zakupie biletu środki mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za inne bilety dostępne na stronie internetowej 34art.pl

9. Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający go i posługująca się nim w procesie zakupu biletów.

10. Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę. W przypadku odwołania lub zmiany miejsca/terminu Wydarzenia, na który bilet opłacono voucherem, nastąpi zwrot środków faktycznie wpłaconej przez Klienta podczas zakupu. Voucher w tym przypadku traci ważność.

11. 34art.pl ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach: upływu

terminu ważności vouchera, uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jego numeru.

12. 34art.pl nie ponosi odpowiedzialności za vouchery, które zostały skradzione lub uszkodzone. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zachowania go do czasu, kiedy odbywa się wydarzenie, na które za jego pomocą został zakupiony bilet.

13. 34art.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania voucherów.

14. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie vouchery zakupione przez portal internetowy 34art.pl . Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

§ 15 Warunki uczestnictwa w wydarzeniu

1. Organizatorem wydarzeń jest Impresariat 34art.pl s.c. ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk, NIP: 9571066801, REGON: 221768282

2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.

3. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.

4. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.

6. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.

9. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.

10. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.

11. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka potrzeba, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków związanych zapewnieniem reżimu sanitarnego.

12. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.

13. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.

14. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.

15. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).

16. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.

17. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży (34art.pl, biletyna.pl, kasy instytucji, kupbilecik.pl, ebilet.pl, bilety24.pl, bilety.fm, eventim.pl, abilet.pl, biletin.pl, biletynakabarety.pl, kabaretowebilety.pl, groupon.pl, benefit.pl, benefitsystems.pl) niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

Regulamin Wydarzenia 

1. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.

2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.

3. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia.

Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.

5. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych,

a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.

8. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.

9. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.

10. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące/stojące posiadaczowi biletu jeśli zajdzie taka potrzeba.

11. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.

12. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.

13. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.

14. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez Agencję (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).

15. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.

16. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

UWAGA!!

Aby wejść na wydarzenie każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazać swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego). Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego), które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności do 2 tygodni po dacie odbycia się Imprezy. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony na teren imprezy i nie przysługiwać mu będzie zwrot środków przeznaczonych na zakup biletu.

W trakcie wydarzenia:

każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na Teren Imprezy. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu.

każdy uczestnik ma obowiązek mieć ze sobą maseczkę ochronną. Przed wejściem na Teren Imprezy będzie również możliwość zakupu maseczki w punkcie Organizatora.

maseczki bezwzględnie muszę być założone w trakcie wchodzenia, wychodzenia, przemieszczania się na Terenie Imprezy.

ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na Imprezę z czasowym wyprzedzeniem.

zalecamy korzystanie z biletów elektronicznych.

osoby z objawami przeziębienia (duszności, kaszel) nie będą wpuszczane na teren Imprezy.

uczestnicy mogą zajmować na widowni tylko wyznaczone i wskazane miejsca.

uczestnicy zobligowani są do utrzymywania dystansu 2m od innych uczestników.

uczestnicy zobligowani są do słuchania wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia.

uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

Polityka Prywatności 

I PLIKÓW COOKIES

Polityka plików cookies

1. Strona www.34art.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikujący sesję użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Impresariat 34art.pl s.c. z siedzibą w Gdańsku ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Gdańsku, NIP: 957 106 68 01 REGON: 221768282

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła i/lub części danych związanych z realizacją procesu rezerwacji

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Dane osobowe

1. Użytkownik w celu korzystania z usług newslettera zobowiązany jest podać swoje podstawowe dane czyli adres mailowy. W przypadku, gdy adres e-mail zawiera dane osobowe Użytkownik przekazuje je do przetwarzania Firmie Impresariat 34 art.pl s.c.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług newslettera.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Firmą Impresariat 34art.pl s.c. są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Administratorem Danych Osobowych jest firma Impresariat 34art.pl s.c. z siedzibą w Gdańsku ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Gdańsku, NIP: 957 106 68 01 REGON: 221768282

5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres: biuro@34art.pl

6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu: Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera.

7. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

9. Impresariat 34art.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy Freshmail sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 listopada 155c, 31-406 Kraków, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.

10. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.

11. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

12. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@34art

Regulamin zakupu biletów:

1. Firma Impresariat 34art.pl s.c. nie rejestruje i nie przechowuje żadnych danych, które pozyskiwane są w procesie rezerwacji i zakupu biletów na stronie 34art.pl

2. Rezerwacja i zakup biletów odbywa się za pomocą portalu biletyna.pl i polityka prywatności serwisu jest dostępna tutaj.

3. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: wsparcie@biletyna.pl

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTERA

§ 1 Regulamin usługi

1. Administratorem danych jest firma: Impresariat 34art.pl spółka cywila z siedzibą w Gdańsku, ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk 2. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Impresariat 34art.pl spółka cywila z siedzibą w Gdańsku, ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk, NIP: 957-106-68-01, REGON: 221768282, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. 3. Firma Impresariat 34art.pl gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 4. Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google Analytics oraz przez Facebook w celach statystycznych, są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.

5. Firma Impresariat 34art.pl nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy GetResponse Spółka Akcyjna, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.

6. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres e-mail: kontakt@34art.pl.Zrezygnować z usług newslettera można też klikając w link, który jest umieszczony w stopce każdej wiadomości. 7. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania. 8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia korzystania z usług.

Menu